Aktuálně řešené projekty

Výhybka 4.0

01.04.2020 — 29.03.2024

Projekt je zaměřen na vývoj inteligentního autonomního diagnostického systému pro výhybky pro vysokorychlostní i konvenční železniční tratě. Systém bude založen na měření a vyhodnocení dynamických účinků od vlakových souprav projíždějících výhybkou. V cílovém stavu bude systém schopen pracovat zcela autonomně a bez zásahu obsluhy bude vyhodnocovat stav výhybky a generovat doporučení pro údržbu. V rámci matematických algoritmů se počítá s využitím metod tzv. umělé inteligence, jako jsou metody strojového učení, neuronové sítě apod. Plánuje se umístění měřicích čidel (např. snímače zrychlení, teploty, deformace, apod.) přímo na konstrukci výhybky tak, aby neomezovaly provoz a údržbu výhybky. Výstupy z čidel instalovaných do infrastruktury budou doplněny a porovnány s hodnocením dynamických účinků měřených na vozidlech. Hodnotící část systému bude pracovat se současně získávanými diagnostickými daty (revize výhybek, výstupy měřícího vozu a dalšími) i s nově získanými. Data budou prezentována v systému Kontrolně analytické centrum, který je zaveden v prostředí SŽDC a je na tento systém zaveden Provozní řád. Celý systém bude vyvíjen jako modulární a variabilní, aby bylo možné doplňovat, nebo ubírat měřicí body a hodnocená data. Cílem návrhu systému je snížení nákladů na existující diagnostické systémy pro výhybky a jejich provozování.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/31306

 

Plán řízení rizik pro vybrané kritické objekty dopravní infrastruktury

01.03.2020 — 31.12.2022, TAČR

Plán řízení rizik pro vybrané prvky dopravní infrastruktury zajistí přípravu kvalitní odezvy na zvládnutí závažných rizik, se kterými je třeba v dané lokalitě počítat; určením odpovědností odstraní zpoždění v nastartování odezvy. Přispěje k zajištění interoperability dopravních systémů, dopravních cest, technických prostředků dopravních cest; udržitelnosti zajištění veřejných služeb; zvýšení kvality dopravních systémů; zvýšení kvality dopravního systému na regionální rozvoj a životní podmínky obyvatel; zohlednění souladu potřeb ekonomického rozvoje, přírodních zdrojů a recyklace odpadů při rozvoji dopravních systémů a sítí; snížení globálních vlivů dopravy na klima a emisí škodlivých látek v místech se silnou dopravní zátěží; snížení vlivu dopravy na ŽP, zvýšení účinnosti dopravního systému; řešení udržitelné dopravní obslužnosti regionů a měst s vazbou na zásobování obchodních zón včetně center měst a zpětné logistiky zohledňující principy konceptu chytrých měst.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/31285

 

Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin

01.07.2019 — 31.12.2022, TRIO

Cílem projektu je vyvinutí pokročilé technologie, založené na nových materiálech pro konstrukční vrstvy železničního spodku s důrazem na vysoký podíl druhotných surovin především na bázi odpadů a vedlejších produktů průmyslové výroby. Cílem je nalézt vhodné druhotné suroviny, navrhnout a otestovat jejich úpravu či kombinace s primárními materiály tak, aby vznikly pokročilé materiály zvyšující chemickou odolnost a mechanicko-fyzikální vlastnosti, jako jsou např. deformační odolnost, propustnost nebo odolnost proti povětrnostním vlivům. Využití těchto pokročilých materiálů dojde nejen ke snížení ekologické zátěže z ukládání odpadů, ale především ke zvýšení jejich odolnosti. Tím dojde ke snížení materiálové náročnosti stavby a rekonstrukce železničních tratí, což je dlouhodobou snahou řešitele i spoluřešitele. Součástí projektu je vyvinutí a ověření unikátních technologických postupů pro zpracování výše uvedených materiálů tak, aby bylo možné jejich využití pro stanovený účel, zejména pro jejich vhodnou úpravu, která povede ke zlepšení jejich užitných vlastností a zpracovatelnosti. Součástí projektu je sestavení a ověření technologie pokládky a úpravy konstrukčních vrstev z těchto materiálů klasickými technologiemi (se sneseným kolejovým roštem). Snahou řešitelského týmu je i využití těchto pokročilých materiálů pro technologie pokládky konstrukčních vrstev bez snášení kolejového roštu (speciálními strojními linkami).

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30327

 

Cenově dostupný chytrý snímací systém pro železnice 4.0

01.03.2020 — 31.12.2022, TAČR

Projekt je zaměřen na vývoj komplexního řešení senzorického zabezpečení železnice při využití myšlenek a poznatků z oblasti Průmyslu 4.0.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/31319
 

Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu (TRANSREGIO)

01.06.2019 — 31.05.2021, Interreg Rakousko – Česká republika, ATCZ158
transregio.cdvinfo.cz
ZLEPŠENÍ TECHNICKÝCH A KAPACITNÍCH PARAMETRŮ ŽELEZNIČNÍHO SPOJENÍ JIHOMORAVSKÉHO A DOLNORAKOUSKÉHO REGIONU (TRANSREGIO)

Cílem projektu je návrh a posouzení možností obnovy železničního spojení mezi ČR a Rakouskem na trase Brno – Hevlín – Laa an der Thaya – Wolkersdorf – Wien. Snahou je navýšení dopravní kapacity přeshraničního spojení pro osobní i nákladní dopravu, která je v časech dopravní špičky na hranici svých možností. Obnovení trati Hevlín – Laa an der Thaya přispěje významnou měrou k rozvoji dotčených regionů, vzniku nových pracovních příležitostí, rozvoji podnikatelských aktivit a rozvoji turistiky. Dalším přínosem bude vznik alternativní trasy v případě dopravních komplikací na trati Vídeň – Břeclav – Brno a v neposlední řadě optimalizace a redukce silniční nákladní dopravy jejím přesunem na železnici.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30411

 

Analýza dynamické odezvy drážních konstrukcí metodou spekter vyšších řádů

01.01.2020 — 31.12.2020

Podstata projektu spočívá v aplikaci spekter vyšších řádů k analýze transientních dějů probíhajících v konstrukcích železniční tratě. Součástí bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnějších postupů pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/31735