Výuka

Ústav železničních konstrukcí a staveb zajišťuje výuku ve druhém a vyšších ročnících bakalářského studia. V magisterském studiu zajišťuje výuku na oborech K a G v předmětech: Dopravní stavby, Železniční stavby I a II, Železniční konstrukce I a II (zaměřené na statický a dynamický návrh koleje, na měření a analýzu hluku a vibrací), dále Železniční stanice a uzly I a II, Geografické informační systémy a také ve volitelných předmětech a  seminářích. Nosná část výuky předmětů je na studijním oboru Konstrukce a dopravní stavby. Pro obor K je ústav také garantem praktické Výuky v terénu.

Ústav se podílí na vzdělávání studentů doktorského studijního programu v seminářích a předmětech Teorie drážního svršku a Teorie drážního spodku, které jsou zaměřeny na pokročilou analýzu a návrh těchto konstrukcí v kontextu požadavků zvyšování rychlostí a nápravových hmotností, současně se snižováním nároků na údržbu a s ohledem na interoperabilitu evropské železniční sítě.

Studenti si mohou vybrat z povinně volitelných předmětů, kterými jsou:

  • Mechanizace a provádění železničních staveb v bakalářském studijním programu,
  • Vybrané statě ze železničních staveb I a II v magisterském studijním programu (předměty zaměřené na interoperabilitu evropské železniční infrastruktury, na legislativu spojenou s drážními stavbami, na problematiku kolejové dopravy ve městech, kombinované dopravy, nové a příp. nekonvenční konstrukce kolejové jízdní dráhy apod.).