výuka v terénu 2024

Termín výuky v terénu je 28. 5. – 5. 6. 2024. Předpokládejte, prosím, povinnou účast PO CELOU DOBU VÝUKY. Nutnou podmínkou účasti je absolvování povinné přednášky o bezpečnosti práce dne 15. 4. 2024 od 16:00 v A329.
Informace o Výuce v terénu jsou k dispozici pod odkazem.

Výuka v terénu 2023

Termín výuky v terénu je 30. 5. – 7. 6. 2023. Předpokládejte, prosím, povinnou účast PO CELOU DOBU VÝUKY. Nutnou podmínkou účasti je absolvování povinné přednášky o bezpečnosti práce dne 17. 4. 2023 od 8 do 10 hodin v C339.
Informace o Výuce v terénu jsou k dispozici pod odkazem.

STRAHOS 2022

13. a 14. októbra 2022 sa v Poprade uskutoční 19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2022. Organizátorom seminára je Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky. Program seminára bude tvorený prezentáciami aktuálnych informácií z oblastí legislatívy a stratégie realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve, modernizácie železničnej infraštruktúry, konštrukcií a konštrukčných prvkov zlepšujúcich životnosť existujúcich a nových železničných tratí a staníc, organizácie výstavby, údržby a opráv železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy. Program seminára je rozšírený o špeciálnu sekciu ‘New Railway Structures‘ a workshop ‚Research Activities of Young Researchers in Railways‘, ktoré sú podporené grantom Medzinárodného vyšehradského fondu v projekte ‚Special Session and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS‘. Okrem primárnych výstupov: živých prezentácií a zborníka zo seminára sú aktivity projektu zamerané na rozvoj spolupráce v oblasti výskumu železničnej infraštruktúry a dopravy a na ďalšie publikovanie výsledkov výskumu participujúcich univerzít: Azerbaijan University of Architecture and Construction, Politechnika Śląska, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Žilinská univerzita v Žiline. Aktivity projektu tak pozitívne ovplyvnia rozmanitosť a rozsah vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít na univerzitách zapojených do projektu a prispejú k posilneniu povedomia o legislatíve, vývoji a technických riešeniach plánovania, projektovania a riadenia železničnej infraštruktúry v krajinách V4.

Více informací zde.

 

VÝUKA V TERÉNU 2022

termín výuky v terénu je 31. 5. – 8. 6. 2022. Předpokládejte, prosím, povinnou účast PO CELOU DOBU VÝUKY. Nutnou podmínkou účasti je absolvování povinné přednášky o bezpečnosti práce.
Informace o Výuce v terénu jsou k dispozici pod odkazem.

Výuka v terénu 2021 – aktuální informace

Předpokládaný termín výuky v terénu je 1. 9. – 10. 9. 2021. Předpokládejte, prosím, povinnou účast PO CELOU DOBU VÝUKY. Nutnou podmínkou účasti je absolvování povinné přednášky o bezpečnosti práce. Školení proběhne hned po zahájení kurzu. Podrobné informace o Výuce v terénu jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Chytré výhybky dokážou upozornit na svůj horšící se stav a zabránit i vykolejení vlaku

Zatímco dnes se několik desítek tisíc výhybek v české železniční síti musí kontrolovat přímo na místě v jakémkoliv počasí, do budoucna by mohla rutinní práci zastat čidla a umělá inteligence od odborníků z Fakulty stavební VUT. Snímače by dokázaly upozornit na horší kondici výhybky ještě předtím, než by byla potřebná nákladná oprava a zastavení tratě. Zároveň by se čidla dokázala sama dobíjet z vibrací vzniklých při průjezdu vlaku.
Celá článek naleznete na https://zvut.cz/napady-objevy/napady-a-objevy-f38103/chytre-vyhybky-dokazou-upozornit-na-svuj-horsici-se-stav-a-zabranit-i-vykolejeni-vlaku-d207686?aid_redir=1

Výuka v terénu 2021

Předpokládaný termín výuky v terénu je 2. 6. – 11. 6. 2021. Tento termín však může být s ohledem na aktuální opatření vlády ČR upraven. Pro případ potřeby byl stanoven i náhradní termín 2.-10.9. Předpokládejte, prosím, povinnou účast PO CELOU DOBU VÝUKY. Nutnou podmínkou účasti je absolvování povinné přednášky o bezpečnosti práce. Termín této přednášky bude upřesněn při výuce předmětu BN001, lze předpokládat přibližně v 1. polovině dubna 2021.
Ilustrační informace o Výuce v terénu jsou k dispozici pod tímto loňským odkazem.

Ověřování výsledků učení a kompetencí distanční formou, předměty garantované Ústavem železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení a kompetencí v předmětech garantovaných Ústavem železničních konstrukcí a staveb budou distanční formou ověřovány takto:

BN001 Železniční stavby 1: zkouška – ústní zkouška distanční formou, zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
BN051 Bakalářský seminář (K-ZEL): zápočet – skupinová online prezentace
BN052 Mechanizace provádění železničních staveb: zkouška – ústní zkouška distanční formou, zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
BN060 Specializovaný projekt: zápočet – účast na aktivitách
BN091 Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám: zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
BN092 Počítačová podpora projektování dopravních staveb: zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
CN051 Vybrané statě ze železničních staveb I (DST): zkouška – ústní zkouška distanční formou, zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
CN054 Železniční stanice a uzly I (DST): zkouška – ne (viz níže), zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce

Předměty zimního semestru:
CN001 Železniční konstrukce 1: zkouška – ústní zkouška distanční formou
BN002 Železniční stavby 2: zkouška – ne (viz níže)

Konkrétní postup zkoušky nebo udělení zápočtu stanoví vyučující. Na základě postupně přibývajících zkušeností s touto formou ověřování mohou být způsob a podmínky zkoušení nebo udělování zápočtů postupně upravovány.

Součástí zkoušky předmětů CN054 a BN002 je samostatné tvůrčí uplatnění poznatků. Pro tuto část zkoušky zatím nebyla nalezena ekvivalentní forma distančního zkoušení. Případné distanční zkoušení u těchto předmětů bude upřesněno později. Pokud nebude zřejmé nejpozději 15. 5. 2020, že bude možné studenty prezenčně zkoušet, bude u předmětu BN002 studentům posledního ročníku v každém případě umožněno do 22. 5. 2020 složit zkoušku distanční formou.

Konání kurzu BN003 Výuka v terénu je závislé na epidemiologické situaci.

V Brně 20. 4. 2020 doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., vedoucí ústavu

Termíny bakalářských seminářů v letním semestru AR 2019/2020

Semináře z předmětu BN051 – Bakalářský seminář (K-ZEL) se v letním semestru AR 2019/2020 uskuteční v následujících termínech:

  • předběžně 16. 4. 2020 ve 13:00.

V rámci seminářů bude zhodnocen postup v bakalářských pracích a budou konzultovány problémy při zpracovávání formou prezentační výuky. Předpokládá se účast všech registrovaných studentů a také všech vedoucích bakalářských prací. Termín odevzdání bakalářských prací je 22. 05. 2020, předpokládaný termín konání bakalářských státních závěrečných zkoušek je v týdnu od 08. 06. 2020 do 12. 06. 2020 (s největší pravděpodobností v úterý 09. 06. 2020 nebo ve středu 10. 06. 2020).

Setkání s firmami

Ve čtvrtek 5.12. od 10:00 proběhne v C310 naplánované setkání s firmami, které působí v oboru železničních (dopravních, inženýrských) staveb. Cílem firem je prezentovat se a nabídnout zaměstnání (po ukončení studia, ale také v průběhu studia formou brigád či dlouhodobé spolupráce).

Je zajímavé zúčastnit se třeba i jen z důvodu přehledu, jaké jsou možnosti po ukončení studia.

Předpokládaná doba trvání je do cca 12:30.