Ukončené projekty

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

01.03.2013 — 31.12.2019, TAČR

www.cesti.cz

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/24621

 

Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE)

01.11.2016 — 31.10.2019

www.s-code.info

Projekt S-CODE je zaměřen na hledání, rozvíjení, ověřování a integraci radikálně nových konceptů a technologií pro výhybky a výhybkové konstrukce, které potenciálně povedou ke zvyšování kapacity, spolehlivosti a bezpečnosti těchto konstrukcí při současném snižování investičních prostředků a nákladů na údržbu.

 

Analýza dynamické odezvy železniční tratě na zatížení pomocí vybraných nelineárních časově frekvenčních postupů

01.01.2018 — 31.12.2018

Podstata projektu spočívá ve využití nelineárních časově frekvenčních postupů založených na Wigner-Villeho transformaci k analýze nestacionárních a transientních signálů probíhajících v konstrukci železniční tratě. Součástí bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnější transformace pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/29620

 

Funkční úprava zařízení pro měření teploty kolejnic

01.01.2017  — 31.12.2017, SPV

Náplní projektu je provedení funkčních úprav zařízení pro měření teploty kolejnic, které bylo vyvinuto a zkonstruováno v rámci projektu specifického výzkumu č. FAST-J-11-47/1443 na základě zkušeností z prvotních měření. V rámci projektu budou provedena samotná prvotní měření, která umožní návrh funkčních úprav zařízení. Paralelně s touto činností bude probíhat vývoj jednoduchého softwaru pro „real-time“ monitoring prováděný metodami, vycházejícími z poznatků předchozího výzkumu autora.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/28671

 

Studium dynamických jevů v konstrukci železničního svršku vybranými metodami lineární časově frekvenční analýzy

01.01.2017  — 31.12.2017

Podstata projektu spočívá v ověření použití lineárních časově frekvenčních transformací k analýze nestacionárních dějů probíhajících v železničním svršku. Zahrnuje teoretický rozbor vybrané skupiny lineárních časově frekvenčních postupů, porovnání a výběr vhodné transformace pro analýzu dynamických vlastností kolejového svršku a návrh algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/28688

 

Funkční úprava zařízení pro měření teploty kolejnic

01.01.2017 — 31.12.2017

Náplní projektu je provedení funkčních úprav zařízení pro měření teploty kolejnic, které bylo vyvinuto a zkonstruováno v rámci projektu specifického výzkumu č. FAST-J-11-47/1443 na základě zkušeností z prvotních měření. V rámci projektu budou provedena samotná prvotní měření, která umožní návrh funkčních úprav zařízení. Paralelně s touto činností bude probíhat vývoj jednoduchého softwaru pro „real-time“ monitoring prováděný metodami, vycházejícími z poznatků předchozího výzkumu autora.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/28671

 

Studium a analýza dynamických jevů probíhajících ve výhybkách

01.01.2017 — 31.12.2017

Projekt je zaměřen na rozšíření současných znalostí o dynamickém namáhání výhybek a přilehlé infrastruktury. V rámci projektu bude navržena vhodná metodika a vyvinut vhodný matematický aparát pro analýzu naměřených dat. Metodika bude ověřena při měřeních in situ.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/28666

 

Experimentální měření podélného odporu kolejového roštu ve štěrkovém loži při zatížení běžnou železniční dopravou

01.01.2016 — 31.12.2016

Podstatou výzkumu je experimentální měření podélného odporu kolejového roštu ve štěrkovém loži, který je zatížen běžnou železniční dopravou. Snahou bude najít hodnoty podélného odporu a jejich plastickou větev pro tři základní typy pražců (betonové, dřevěné a ocelové) běžně používaných na tuzemských železničních tratích.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/27279

 

Aparatura pro kontinuální měření rychlostí

01.01.2016 — 31.12.2016

Cílem projektu je vyvinout aparaturu pro kontinuální měření a následný záznam rychlostí železničních vozidel. Zařízení bude pořizovat záznam v délce několika dní bez ohledu na denní dobu, čímž se výrazně zvýší počet statisticky zpracovaných vozidel a bude možno dosáhnout reprezentativnějšího vzorku skladby rychlostí na daném zájmovém místě. Získaná data budou vyhodnocována ve vztahu k rozvoji vad vlnovitých deformací, především ke skluzovým vlnám.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/27275

 

Analýza výpravních budov po rekonstrukci s ohledem na jejich využitelnost

01.01.2016 — 31.12.2016

Podstatou výzkumu je stanovení metodiky pro hodnocení stavebně – technického řešení výpravních budov po rekonstrukci s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, požadavky cestujících a provozovatele. Dále se projekt bude zabývat hodnocením finanční náročnosti spojené s provozem a udržitelností. Výstupem projektu bude porovnání skutečného stavu s platnou legislativou včetně případného návrhu na úpravu prováděcí normy. Problematika přímo koresponduje s disertační prací a bude její součástí.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/27283

 

Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě

01.01.2015 — 31.12.2016

Návrh je věnován analýze dynamických jevů probíhajících v železniční trati. Zvyšováním rychlostí na železničních tratích se zvyšují dynamické účinky působící na konstrukci koleje. Tyto účinky nepříznivě působí na kolej a vedou k rozvoji vad, které se následně projeví dalším zvyšováním dynamických účinků. Projekt zahrnuje teoretickou i experimentální část. Získané poznatky budou zahrnovat parametry umožňující ocenit dynamické chování železniční tratě, metody jejich získávání a kalibrace matematických modelů.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/25856

 

Vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice

01.01.2015 — 31.12.2016

V rámci projektu se uskuteční vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy pro zainteresované studenty (max. 8 studentů z každého státu) i zúčastněné akademické pracovníky tak, aby získali přehled o železničním stavitelství a provozu jiného státu. Budou projednávána mj. následující témata: Interoperabilita v železniční dopravě, železniční provoz v elektrické trakci, konstrukce infrastruktury – železniční pražce, výhybky a výhybkové konstrukce, tunely a mosty, testování konstrukčních součástí kolejových drah a kolejových vozidel, analýza škod , návrh železničních staveb s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Kromě toho budou uskutečněny v obou zemích exkurze k temátu železniční technika a železniční provoz.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/27461

 

Vliv přebytku převýšení na vady železničního svršku

01.01.2015 — 31.12.2015

Cílem projektu je prokázat, či vyvrátit spojitost některých vad železničního svršku s přebytkem převýšení. S tím souvisí též hodnocení různých sestav železničního svršku z hlediska odolávání vlivům přebytku převýšení. Součástí projektu bude analýza nejčastějších příčin vzniku přebytku převýšení a hlavně možností jeho eliminace.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/25913

 

Analýza uložení geotextilie v konstrukci trativodu

01.01.2015 — 31.12.2015

Cílem projektu specifického výzkumu je ověřit řešení uložení geotextilie odlišným způsobem, kde nedochází k překryvu geotextilie a eliminuje se tímto oblast zanášení. Jedná se o ověření filtrační funkce geotextilií používaných do konstrukce trativodu.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/25915

 

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnení

01.01.2011 — 31.12.2015
Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/22023

 

 

Starší řešené projekty naleznete v Archivu ukončených projektů.