Ověřování výsledků učení a kompetencí distanční formou, předměty garantované Ústavem železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení a kompetencí v předmětech garantovaných Ústavem železničních konstrukcí a staveb budou distanční formou ověřovány takto:

BN001 Železniční stavby 1: zkouška – ústní zkouška distanční formou, zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
BN051 Bakalářský seminář (K-ZEL): zápočet – skupinová online prezentace
BN052 Mechanizace provádění železničních staveb: zkouška – ústní zkouška distanční formou, zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
BN060 Specializovaný projekt: zápočet – účast na aktivitách
BN091 Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám: zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
BN092 Počítačová podpora projektování dopravních staveb: zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
CN051 Vybrané statě ze železničních staveb I (DST): zkouška – ústní zkouška distanční formou, zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce
CN054 Železniční stanice a uzly I (DST): zkouška – ne (viz níže), zápočet – elektronické odevzdání výstupů samostatné tvůrčí práce

Předměty zimního semestru:
CN001 Železniční konstrukce 1: zkouška – ústní zkouška distanční formou
BN002 Železniční stavby 2: zkouška – ne (viz níže)

Konkrétní postup zkoušky nebo udělení zápočtu stanoví vyučující. Na základě postupně přibývajících zkušeností s touto formou ověřování mohou být způsob a podmínky zkoušení nebo udělování zápočtů postupně upravovány.

Součástí zkoušky předmětů CN054 a BN002 je samostatné tvůrčí uplatnění poznatků. Pro tuto část zkoušky zatím nebyla nalezena ekvivalentní forma distančního zkoušení. Případné distanční zkoušení u těchto předmětů bude upřesněno později. Pokud nebude zřejmé nejpozději 15. 5. 2020, že bude možné studenty prezenčně zkoušet, bude u předmětu BN002 studentům posledního ročníku v každém případě umožněno do 22. 5. 2020 složit zkoušku distanční formou.

Konání kurzu BN003 Výuka v terénu je závislé na epidemiologické situaci.

V Brně 20. 4. 2020 doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., vedoucí ústavu