STRAHOS 2022

13. a 14. októbra 2022 sa v Poprade uskutoční 19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2022. Organizátorom seminára je Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky. Program seminára bude tvorený prezentáciami aktuálnych informácií z oblastí legislatívy a stratégie realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve, modernizácie železničnej infraštruktúry, konštrukcií a konštrukčných prvkov zlepšujúcich životnosť existujúcich a nových železničných tratí a staníc, organizácie výstavby, údržby a opráv železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy. Program seminára je rozšírený o špeciálnu sekciu ‘New Railway Structures‘ a workshop ‚Research Activities of Young Researchers in Railways‘, ktoré sú podporené grantom Medzinárodného vyšehradského fondu v projekte ‚Special Session and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS‘. Okrem primárnych výstupov: živých prezentácií a zborníka zo seminára sú aktivity projektu zamerané na rozvoj spolupráce v oblasti výskumu železničnej infraštruktúry a dopravy a na ďalšie publikovanie výsledkov výskumu participujúcich univerzít: Azerbaijan University of Architecture and Construction, Politechnika Śląska, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Žilinská univerzita v Žiline. Aktivity projektu tak pozitívne ovplyvnia rozmanitosť a rozsah vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít na univerzitách zapojených do projektu a prispejú k posilneniu povedomia o legislatíve, vývoji a technických riešeniach plánovania, projektovania a riadenia železničnej infraštruktúry v krajinách V4.

Více informací zde.