Archiv ukončených projektů

Studium dynamických jevů probíhajících ve výhybkách metodou Margenau-Hillovy distribuce

01.01.2014 — 31.12.2014

Podstata projektu spočívá v ověření použití Margenau-Hillovy distribuce k popisu a analýze nestacionárních a zejména transientních signálů probíhajících v oblasti srdcovky výhybek. Součástí bude teoretický rozbor vlastností této časově frekvenční transformace a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/24909

 

Měření napětí v konstrukci pražcového podloží ve výhybce č.7,8 v žst. Ústí nad Orlicí

01.01.2014 — 31.12.2014

Předmětem SV je měření napětí v konstrukci pražcového podloží ve výhybkách č.7 J60 1:14-760 a č.8 J60 1:12-500-I v žst. Ústí nad Orlicí. Výhybky jsou na pražcích s pružnou ložnou plochou.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/24904

 

Sledování bezstykové koleje na mostě

01.01.2014 — 31.12.2014

Podstatou projektu je sledování a vyhodnocování dilatace a silového působení mostu na bezstykovou kolej vlivem tepelných změn přímo v terénu a následně v programovém prostředí na bázi metody konečných prvků. Sledování bude prováděno na mostě, který svou dilatační délkou přesahuje největší přípustnou dilatační délku mostu s bezstykovou kolejí podle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl XII.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/24924

 

Vliv prokluzových vzdáleností na kapacitu železničních stanic a užitečné délky kolejí

01.01.2014 — 31.12.2014

Analýza vlivu prokluzových vzdáleností na propustnost železniční stanice a s tím související užitečné délky kolejí.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/24922

 

Hodnocení akustických informačních systémů v železniční dopravě

01.01.2013 — 31.12.2013

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/23453

 

Kalibrace zařízení pro měření teploty kolejnic

01.01.2012 — 31.12.2012

Náplní projektu je kalibrace zařízení pro měření teploty kolejnic, které bylo vyvinuto a zkonstruováno v rámci projektu specifického výzkumu č. FAST-J-11-47/1443 v roce 2011. Kalibrace je zásadním a nezbytným krokem, který umožní použití vyvinutého zařízení pro praktické aplikace, bude prováděna dvěma metodami, vycházejícími z poznatků předchozího výzkumu autora.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/23027

 

Nelineární analýza ohybových momentů na betonových pražcích a ověření výsledků měřením in situ

01.01.2012 — 31.12.2012

Hlavními cíli projektu je sledování a určení posunů, průhybů a ohybových momentů působící na betonové pražce vlivem opakovaného kolejového zatížení a dále získání hodnot posunů pražců měřením in situ pomocí snímače rychlosti.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/23019

 

Inovace výukové akusticko-vibrační laboratoře

01.01.2012 — 31.12.2012

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/22836

 

Inovace předmětu Železniční konstrukce II

01.01.2011 — 31.12.2011

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/21724

 

Zařízení pro měření vnitřní teploty kolejnic

01.01.2011 — 31.12.2011

Hlavní náplní projektu je vyvinutí a stavba měřícího přístroje pro zjišťování vnitřní teploty kolejnic, díky němuž by bylo možné jednoduchým způsobem určovat jednu složku napětí v bezstykové koleji. Měření uskutečněná tímto přístrojem umožní získání podrobnějších poznatků o termickém spolupůsobení bezstykové koleje a železničních mostů.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/22249

 

Analýza ohybových momentů na příčných betonových pražcích

01.01.2011 — 31.12.2011

Cílem projektu je určení ohybových momentů působící na betonové pražce vlivem kolejového zatížení metodou konečných prvků pomocí 3D modelování a statické analýzy ve vhodném softwarovém prostředí.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/22239

 

Inovace předmětů „Výuka v terénu“ – část Železniční konstrukce a stavby a „Geografické informační systémy“

01.01.2011 — 31.12.2011

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/21736

 

Komplexní monitoring a analýza dynamicko-akustických jevů v koleji

01.01.2010 — 31.12.2010

Cílem projektu je komplexní monitoring a diagnostika součástí železničního svršku a spodku na železničních tratích prováděný na základě nejnovějších poznatků z oblasti železničních konstrukcí a staveb. Daná činnost bude navíc obohacena o měření a následné vyhodnocení zcela novými metodikami in situ nebo v laboratorních podmínkách, u kterých se předpokládá možnost standardizace.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/21350

 

Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací

01.01.2007 — 31.12.2010

Cílem projektu je stanovit a vyhodnotit korelace technických parametrů povrchů pozemních komunikací v závislosti na dopravním hluku a optimalizace těchto parametrů pro minimalizaci hlukové zátěže způsobené dopravou

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/19471

 

Inovace počítačových učeben pro výuku odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT

01.01.2009 — 31.12.2009

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/19663

 

Analýza dynamických účinků od kolejové dopravy metodou kvadratických časově a frekvenčně invariantních transformací

01.01.2007 — 31.12.2009

Podstata projektu spočívá ve výběru a optimalizaci časově frekvenčních transformací z Cohenovy třídy pro hodnocení měření výzkumného charakteru. Navržené metody a postupy budou testovány při analýze dynamických účinků na vybrané konstrukce železničního (tramvajového) svršku (na z hlediska bezpečnosti provozu a šíření vibrací kritických částech – upevněních kolejnic, výhybkách, mostech) v laboratoři i terénu. Velmi důležitým úkolem projektu bude výběr, testování, případně návrh vhodných jádrových funkcí časově i frekvenčně invariantních transformací k analýze na železničních konstrukcích. Jádrové funkce přitom jednoznačně určují vlastnosti dané transformace a tím také vhodnost použití dané transformace pro konkrétní aplikaci. Předpokládá se tedy, že vybrané jádrové funkce budou optimalizovány pro využití v dané problematice. Pokud to nebude možné, řešitelský kolektiv navrhne tyto funkce nové s požadovanými vlastnostmi. Rozpracování a zobecnění teorie nelineárních časově frekvenčních transformací Cohenovy třídy přispěje k vytvoření nových postupů pro dynamickou analýzu zejména nově vyvíjených železničních konstrukcí. Získané zkušenosti budou zahrnuty do příslušných metodik výzkumných měření a analýz. Součástí výstupu bude realizace příslušného software. Vytvořené programové vybavení bude ověřeno a optimalizováno při měření v laboratoři a v terénu.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/17801

 

Teoretická a experimentální analýza ocelových rozpěrných kotev při namáhání statickými a dynamickými účinky zatížení

01.01.2006 — 31.12.2008

Mechanismus porušování a únosnost ocelových rozpěrných kotev do betonu, experimentální ověřování, vyhodnocení výsledků testů, pravděpodobnost poruchy, úroveň spolehlivosti.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/16304

 

Metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí a hlavních letišť

01.01.2005 — 31.12.2007

Cílem projektu je vytvořit metodiku zpracování akčních plánů, které budou řešit obtěžující a škodlivé účinky hluku na území, pro které jsou vypracovány, a stanoví postupy vedoucí ke snižování hluku.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/17800

 

Odezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou

01.01.2004 — 31.12.2006

Zkoumá se dynamické chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seismicitou. Řešení problému je založeno na experimentech s využitím specifického zdroje technické seismicity vyvolané důlní činností ve sledované oblasti. Měřením budou zjišťovány seismické odezvy reprezentativního souboru vybraných konstrukcí. Budou vytvořeny modely pro počítačové analýzy seismických odezev měřených konstrukcí s podložím s využitím metody konečných prvků. Iterativním postupem založeným na srovnání výsledků měření s výpočty budou pro vybrané zóny oblasti stanovena návrhová spektra odezvy definovaná souborem charakteristických parametrů. Tím se umožní predikce seismické odezvy objektu projektovaného v oblasti. Z měření a výpočtů platných pro modelovou oblast budou vyvozena obecnější doporučení pro seismické výpočty podobného typu. Výsledky řešení zamezí možnému chybnému dimenzování konstrukcí, resp. nesprávné sanaci objektů což nejen zvyšuje vlastní náklady stavitelských organizací, ale často vede k zdlouhavému a finančně náročnému řešení důlních škod.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/15305